• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Decret de presidència sobre l'organització del treball i dels serveis al Consell Insular de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 8021
32 Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 7955
33 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 8271
34 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 8135
35 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 7957
36 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 8238
37 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 7901
38 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 7819
39 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 7754
40 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 8219

Pàgina 4 de 13

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1