• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

El tema de l’habitatge centra la segona sessió del debat de l’estat de Formentera

Foto votacio unanimitatAvui s’ha celebrat la segona sessió del debat de l’estat de Formentera. El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat, una proposició de Gent per Formentera, amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció dels socialistes per “instar al Govern de les Illes Balears a accelerar les negociacions i accions administratives que permetin avançar en la tramitació parlamentària de la futura llei d'habitatge, tot prenent en consideració les al·legacions presentades per part del Consell Insular de Formentera”.

Aquesta proposta ha estat defensada per la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, que també ha presentat altra proposta relacionada amb l’habitatge, i aprovada per unanimitat, per “instar al Govern de les Illes Balears a incrementar l'atenció personalitzada i presencial de l'oficina de l'IBAVI a l'illa de Formentera amb cobertura de dilluns a divendres per tal d'oferir els serveis d'informació i ajuts que li són propis, i, en col·laboració amb el Consell, la gestió d'una borsa d'habitatge de lloguer per a tot l'any així com també assessorament legal, entre d'altres”.

I sense deixar el tema de l’habitatge, el plenari també ha aprovat amb el vist i plau de tots els grups polítics una proposta transaccional per instar al Consell a que en la mesura de les seves possibilitat posi sòl públic a disposició de l’IBAVI per a la construcció d’habitatge protegit destinat al mercat de lloguer social, sempre que el Govern garanteixi una partida pressupostària necessària per a la seva construcció.

Restricció d’accés de vehicles
El Ple del Consell Insular de Formentera també ha donat suport unànime a una proposta de Gent per Formentera per “instar al Govern de les Illes Balears a la cessió de l'ús al Consell de Formentera de la finca de Sa Tanca d'allà dins per restringir l'accés de vehicles de motor”. D’aquesta manera es pretén “protegir aquesta zona d’alt valor ecològic, perquè la gent pugui continuar gaudint d'aquest lloc incomparable de manera sostenible i tranquil·la”, segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, ja que l’atractiu turístic del Far d’Es Cap fa que rebi una gran afluència de visitants. L’objectiu “permetre només l’entrada de persones caminant o amb bicicleta durant la temporada estiuenca”, segons ha detallat.

Sant Ferran centre cultural
El Ple del Consell Insular de Formentera, ha aprovat una proposta de Gent per Formentera, amb el suport de l’equip de Govern i el rebuig de la resta de partits per “instar al Consell a traslladar l'àrea d'Educació, Cultura i Patrimoni del Consell a Sant Ferran de Ses Roques per potenciar aquest nucli com a principal centre cultural de l'illa.

Promoció turística
A la sessió plenària, tots els grups polítics han donat suport a la proposta de Gent per Formentera per “instar al Govern de les Illes Balears a que,
dins l'any 2017, culmini el traspàs íntegre de les competències en matèria de
promoció turística, amb una dotació pressupostària justa i suficient que millori substancialment la proposta rebuda durant la legislatura anterior”.

D’altra banda, també ha obtingut el suport de tot el ple, la proposta de Gent per Formentera per “instar al Consell a contractar proveïdors d'energia renovable per al subministrament propi de la institució”.

Senador propi
El Ple del Consell també ha aprovat per unanimitat una proposició del Grup Socialista per instar al Consell a proposar una iniciativa legislativa al Parlament de les Illes Balears sol·liciti la modificació de la Constitució Espanyola i dels textos legals necessaris per Formentera compti amb un senador propi.

Control del fondeig
A la sessió plenària ha sortit endavant amb suport de tots els grups, una proposició socialista per “instar al Consell a seguir treballant amb el Govern balear perquè s’ampliï el control de fondeig a tot el nostre litoral”. La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha afegit que, després de conèixer que l’assistència al fondeig i vigilància no començarà fins al juny, demanem al Govern que posi uns mitjans mínims de vigilància almenys des de principi de maig, tal i com venim reclamant fa anys.

La consellera ha afegit que aquest servei a més de controlar el fondeig té altres funcions importants “com són vigilar que no hi hagi vessaments a la mar ni party boats i donar un suport informatiu”.

Així mateix, també s’ha donat suport unànime a la proposta del PSOE de Formentera per “instar al Consell a dotar de partida pressupostària, específica i suficient, al Pla de Joventut en el pressupost de 2018”.

D’altra banda, el plenari ha aprovat una proposta transacional del PP per “instar a Autoritat Portuària a no realitzar les obres dins l’àmbit portuàri de Formentera entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, excepte en casos d’excepcional urgència”.

Una proposta dels populars que ha estat transaccionada, per l’equip de Govern, i aprovada per tots els grups, ha estat la de “instar al Consell de Formentera a seguir consensuant amb els grups de l’oposició la regularització del lloguer turístic”. A la proposició la consellera de Turisme ha afegit el terme “seguir” perquè és un consens que ja es ve produint en les polítiques turístiques, segons ha assegurat.

El ple del Consell ha donat suport unànime a la proposta de Compromís transaccionada per l’equip de Govern per “instar al Govern a impulsar un estudi de races autòctones d’animals de granja de Formentera”.

Tots els grups polítics han recolzat la proposició del grup Compromís per “instar a la demarcació de costes a fer un informe de l’estat general del nostre sistema dunar i de la dinàmica del litoral per corregir possibles mancances de protecció”, una proposició transaccionada per l’equip de Govern per completar la informació. I també s’ha donat suport de tots els partits, a la proposició del mateix grup per instar a al Consell a recuperar la gala de l’esport de Formentera.

En total s’han aprovat 15 proposicions de les 29 presentades, és a dir el 52%.

Signatura de l’acció concertada entre el Consell i ACAF per la producció de continguts de Ràdio Illa

Foto radio illaEl Consell de Formentera ha formalitzat l'acció concertada entre la institució i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa. El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el representant d'ACAF, Carmelo Convalia, han rubricat l'acord amb el qual el Consell Insular de Formentera es compromet a aportar a ACAF, durant l'any 2017, la quantitat màxima de 50.000 euros.

Amb la signatura ACAF es compromet a executar l'acció concertada que tindrà com a objectius: promoure la comunicació i la informació a tots els nivells en l'àmbit local, contribuir a l'esbargiment comunitari, contribuir a l'estímul de la vida sociocultural de l'illa de Formentera, garantint la participació dels grups socials i polítics més representatius de l'illa i també de les entitats sense ànim de lucre d'aquesta, esser un mitjà d'expressió i creativitat, fomentar la participació, promoure les expressions culturals de l'Illa de Formentera i especialment les que es produeixen en llengua catalana, difondre les expressions culturals, social, d'oci i esportives que es generin a l'illa de Formentera, col·laborar en campanyes de divulgació pedagògica o d'altre tipus que siguin d'interès per a la població de Formentera.

Per part seva, el Consell Insular de Formentera disposa de les instal·lacions necessàries per a la prestació del servei públic de comunicació audiovisual a l'edifici del Casal de Joves Centre Social "Es Molí".

10 anys de Consell, 10 anys avançant en l’autogovern de Formentera

Foto debat estat de formentera 2017 2El plenari del Consell Insular de Formentera ha celebrat avui el primer debat polític sobre l'estat de Formentera amb la intervenció de tots els partits polítics amb representació al plenari. Aquest debat és de caràcter anual i s'ha de fer durant el primer semestre de l'any, tal com està estipulat pel Reglament Orgànic del Consell (ROC). La primera exposició correspon al president de la institució insular, Jaume Ferrer, que ha fet la seva presentació sobre la situació general de l'illa, el balanç d'actuacions del Consell i les línies mestres de la seva acció de govern en aquest any especial en què “fa deu anys de la creació del Consell de Formentera”.

Després de 10 anys de la creació del Consell el president ha explicat que Formentera ha guanyat capacitat d’autogovern i “ara els errors i els encerts en matèries molt delicades per aquesta illa obeeixen a decisions preses per polítics que han estat votats pels habitants d'aquesta illa”. “En segon lloc, el Consell de Formentera ens ha donat més capacitat per influir. No és el mateix ser un dels 67 municipis de les illes Balears que ser un dels 4 consells insulars”, segons ha destacat Jaume Ferrer.

Debat sobre l'estat de l'illa
El president ha recordat que en el debat sobre l’estat de l’illa de l’any passat “vàrem ser capaços d'acordar mesures que han estat de tracte preferent en l'activitat política d'aquest darrer any a Formentera”.

De les conclusions del debat de 2016 en varen sorgir 18 acords, que inclouen iniciatives de tots els grups polítics. S'han fet avenços en tots els acords, entre els que ha destacat l'adaptació de la sala d'actes del Centre de Dia perquè pugui acollir les sessions plenàries del Consell de Formentera. El president també ha fet especial referència a que s’hagi celebrat “la ponència especial d'estudi sobre la composició del Consell de Formentera en aquesta illa” tal i com es va acordar en el debat de l’any passat instar al Parlament a fer-ho, entre d’altres mesures.

Participació ciutadana
El president també ha destacat “la gran sort de ser una societat i un poble que participa en la vida pública”. I ha parlat sobre la segona edició dels projectes participatius en la qual les entitats de Formentera han presentat 28 projectes i es troben en fase de preselecció d'aquests projectes per decidir a què es destinaran els 325.000€ que el pressupost destina a inversions provinents dels projectes participatius.

A més, Jaume Ferrer ha anunciat que durant els propers mesos aquesta institució seguirà avançant per definir tres plans sectorials molt importants. El Pla Director de Residus, el de Joventut, el d'Igualtat i el de Mobilitat. En tots aquests plans es contempla la participació de la gent a traves del Consell d'Entitats. En aquest sentit ha afegit que “amb la gent també definim les reformes dels pobles. Recentment s'han fet reunions amb els veïns de la Savina per informar i dialogar de les obres previstes al seu nucli. En els propers dies, consultarem als veïns de Sant Ferran què en pensen de la línia de millora que ha preparat el Consell de Formentera per la seva localitat”.

Vivenda per viure
El president ha fet una menció especial al problema de l’habitatge que hi ha a l’illa. “Estem col·laborant amb el Govern Balear en tot el que està al nostre abast. La competència de vivenda és del Govern Balear. Hem proporcionat mitjans per facilitar que la ciutadania participés en un estudi de la situació de la vivenda, una mesura que vam aprovar, al passat debat. A més, Jaume Ferrer ha dit que properament es lliuraran les vivendes de protecció oficial en règim de lloguer, construïdes amb materials i tècniques sostenibles en un terreny cedit per aquest Consell de Formentera”.

A més, ha explicat que estem fent servir els recursos i les competències d'inspecció turística per intentar atenuar la tendència que una gran part de l'habitatge es destini a lloguer turístic. El reglament d'estades turístiques, primer, i el servei d'inspecció, després, estan donant els seus fruïts i ja és conegut per la majoria de la població, que publicitar i comercialitzar turísticament una vivenda sense la corresponent autorització turística no està permès, i comporta sancions.

Altres elements que, segons el president són claus per garantir la qualitat i la dignitat de vida de les formentereres i formenterers són la Residència de persones majors i el Tanatori. Aquestes infraestructures ocuparan terrenys propers al Centre de Dia i l'Hospital de Formentera.

La Residència per a majors ha de significar que moltes persones que per edat i estat de salut no poden ser ateses a l'illa ho puguin estar, i que la seva situació no impliqui un trencament tant gran en la seva vida com haver d'abandonar l'illa.

El tanatori serà realitat abans. L'obra serà licitada properament. Amb aquesta infraestructura hem de donar un salt endavant per comptar amb un lloc on dir adéu als nostres familiars, amics i veïns amb intimitat i dignitat, segons ha explicat al seu discurs.

Esport
Jaume Ferrer també ha destacat la importància de l'esport per millorar els hàbits saludables i fomentar els vincles de col·laboració i amistat. “Després de crear l'escola d'atletisme i de practicar durant tot aquest any el programa de valors, que ha servit de guia per un programa més ample a nivell de Balears, arriba el torn de l'escola de vela, que des d'aquest mateix estiu començarà la seva activitat en la futura ubicació del centre d'esports nàutics, a la Savina”.

Sant Ferran, centre cultural
El president ha anunciat que Sant Ferran es convertirà “en un futur proper, l'epicentre cultural de Formentera. I allí hi hem de traslladar el gruix de les infraestructures i serveis culturals”.

Amb la construcció de la nova escola de Sant Ferran, que té prevista la seva posada en marxa entre finals del 2018 i principis del 2019, les actuals instal·lacions de l'escola serviran per renovar i donar lloc a serveis i activitats culturals, artesanals, musicals i vinculades amb les arts escèniques, segons Jaume Ferrer.

Defensa de l'illa
En el seu discurs el president ha expressat que es continua amb ”l'objectiu de millora gradual de l'entorn rural i del paisatge. Aquest any el Consell de Formentera tornarà a oferir subvencions per arreglar parets de pedra seca, soterrar esteses aèries i rehabilitar elements patrimonials protegits, com cases pageses, molins, sènies, aljubs o pous”.

Jaume Ferrer ha explicat que “un estiu més el principal repte és l'abundant nombre d'embarcacions que tenen com a objectiu fondejar al nostre litoral”. Sobre aquesta qüestió, el president ha dit que “hem aconseguit que el pressupost del Govern reculli una partida de 200.000€ més, molt important per potenciar el servei d'informació al fondeig, que volem que sigui enguany ja des de Cala Saona a Punta Prima, i fins i tot Es Caló”.

A més, el màxim dirigent del Consell ha recordat que s’ha iniciat un projecte de sensibilització i captació de fons destinats a la protecció de la posidònia, el "Save Posidonia Project". I aquest estiu posarem en marxa la campanya per a la utilització per part de la ciutadania de la Línia Verda, una nova eina de comunicació d'incidències, que permetrà una detecció més ràpida de bateries de contenidors amb residus mal llançats, incidències d'enllumenat públic, entre d'altres.

El president ha destacat que el Consell continua la seva aposta per la protecció del camp, amb la renovació de l'acció concertada amb la Cooperativa del Camp per continuar amb el projecte de Fons de Terres, entre d’altres mesures.

Mobilitat sostenible
D’altra banda, Jaume Ferrer ha declarat que l’aposta per la mobilitat elèctrica segueix, i ha recordat que aquest darrer any Formentera ha signat un conveni amb la marca de vehícles Citroën per promocionar el model del e-Mehari elèctric.

Sobre mobilitat a l’illa, el president ha declarat que “som conscients que l'estiu passat va haver-hi algunes zones massificades que volem que ho deixin d'estar, per això estem amb converses amb el Govern per regular l'accés a sa Tanca d'Allà Dins, al Cap de Barbaria”.

A les portes de l'estiu, Jaume Ferrer, ha explicat que és molt satisfactori dir que les grans obres que depenen del Consell són a punt d'acabar. I ha recordat que aquest hivern hem intentat explicar el nostre model d'illa a Islàndia, a Berlín, a Madrid o a Londres, entre altres. Als llocs on hi ha públic que valori un lloc diferent, natural i per disfrutar amb tranquil·litat.

Tot i això, el president ha dit que encara no hem resolt el finançament de la promoció turística. Les Illes Balears han inaugurat el Palau de Congressos de Mallorca, pagat entre tots, una obra milionària, però encara no ha solucionat el finançament de la promoció turística a totes les illes. Vivim d'un conveni que no és suficient, i ho continuarem reclamant.

Arxiu del cas Punta Prima
Per últim, el president ha fet referència a que la justícia ha arxivat el cas Punta Prima. “És una sentència que es pot recórrer, d'acord, però és una sentència amb un text contundent, que no deixa lloc a dubtes que les coses aquí es fan d'acord a Llei. Seguidament, els portaveus de tots els grups polítics han portat a debat la intervenció del president, que finalment ha tancat el debat.

Un cop acabada la sessió i fins demà, dins l'horari del Registre general d'entrada, els grups polítics poden presentar proposicions relacionades amb el debat de l'estat a Formentera, per posteriorment convocar una altra sessió extraordinària en la qual es debatran i portaran a aprovació les proposicions presentades per tots els partits polítics. La segona sessió tindrà lloc el pròxim divendres a les 8.00 hores a la sala de Plens del Consell de Formentera, situada al Centre de Dia.

El TSJIB arxiva el cas Punta Prima i declara que el cas no perjudiqui la reputació dels polítics querellats

El 7 d'abril passat, la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha emès una interlocutòria en la qual acorda el "sobreseïment lliure i l'arxiu definitiu per no constituir els fets objecte de delicte" del 'cas Punta Prima', així com ha declarat que "la formació de la causa no perjudiqui la reputació dels querellats".

El cas Punta Prima és una querella de l'entitat Sunway S.L., que en data 1 de febrer de 2012 va interposar acusant de prevaricació administrativa per haver reduït l'edificabilitat d'uns terrenys a la zona de Punta Prima contra els polítics de l'equip de govern del grup de Gent per Formentera Jaume Ferrer, Sònia Cardona, Bartomeu Escandell, Josep Mayans i Sílvia Tur.

El vicepresident del Consell i un dels polítics querellats, Bartomeu Escandell, s'ha mostrat avui content davant aquesta resolució que ve a confirmar que "des del Consell de Formentera sempre hem intentat fer les coses bé i en benefici de l'interès general de l'illa".

Signat un conveni amb Espai Frumentària pel foment de l’oferta cultural de Formentera

Foto signatura conveni espai frumentaria 2017El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el president d'Espai Frumentària, Miquel Costa, han signat un conveni de col·laboració en matèria de promoció i difusió cultural per l'any 2017.

L'objectiu del conveni és contribuir a reforçar el ventall d'oferta cultural de Formentera durant aquest any. Entre les activitats que organitzaran destaquen els actes culturals i artístics, com "El 7 a les 6", Filmoteca, Concerts i Exposicions entre d'altres, així com l'aula de teatre i creació i producció teatral. Per fer possibles aquestes activitats el Consell col·labora econòmicament amb una aportació màxima de 6.000 euros.

L'associació Espai Frumentària, constituïda a l'illa l'any 2013, és una entitat que treballa pel foment i difusió de la creació i la producció teatral i per la dinamització i la divulgació d'activitats artístiques i culturals, segons es recull en els seus estatuts.

Més articles...

Pàgina 114 de 129

114

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE