• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Areas General Services Secretariat

Delegació de la presidència executiva del Consell d’Entitats

Publicació BOIB referent a la delegació de la presidència executiva del Consell d’Entitats a favor de la consellera de Joventut, Majors, Igualtat i Participació

Ordenances fiscals

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'extinció d'incendis i salvament
Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la contribució especial per a l'ampliació i millora del servei d'extinció d'incendis i salvament
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis administratius en matèria turística
Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles o carruatges a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (gual)
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació del subsòl, sòl i vol dels terrenys del domini públic local
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys dús públic amb llocs, barraques, casetes de venda, o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Ordenança fiscal reguladora del'impost sobre l’increment del valor urbà (plusvàlua)
Ordenança reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal reguladora de l'mpost sobre béns immobles
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Reglament de la Policia Local
Taxa per llicències d’autotaxi
Ordenança fiscal reguladora taxa per llicències urbanístiques
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs
Ordenança fiscal reguladora taxa per serveis especials d’espectacles i transports
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei de retirada de vehicles o objectes pesants o voluminosos de la via pública i custòdia d'aquests
Ordenança fiscal reguladora taxa per recollida i transport de residus sòlids urbans en el terme municipal de Formentera
Taxa per subministrament d'aigua
Taxa per clavegueram
Taxa pel servei de l’Escola de Música
Ordenança fiscal reguladora taxa per serveis en Cementiris municipals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
Ordenança fiscal reguladora taxa per a la prestació de serveis a l'escorxador
Ordenança fiscal reguladora taxa per recollida, manteniment i sacrifici d'animals domèstics
Preu públic pel servei d’ajuda a domicili
Taxa per prestació de serveis de celebració de matrimonis civils
Ordenança reguladora del preu públic per prestació del servei de publicitat ràdio municipal: Ràdio illa
Ordenança reguladora del preu públic per l'accés i estacionament al parc natural de Ses Salines
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per prestació de serveis en el litoral de Formentera
Taxa Escoleta
Taxa per utilització d'instal·lacions i serveis del Centre d'estades diürnes de Formentera
Ordenança Fiscal reguladora del preu públic del servei d'accés a internet a través de la xarxa inalàmbrica municipal (WIFI)

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de l'activitat de publicitat dinàmica
Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols
Ordenança fiscal reguladora dels preus públics d’aplicació a les operacions d’adquisició de places turístiques a Formentera
Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida de correu postal en bústies al casal social de la Mola
Ordenança fiscal reguladora Preu públic per a la venda de material d'informació turística i articles de promoció a les oficines d'informació turística del Consell Insular de Formentera
Ordenança reguladora del preu públic per a la venda de material d'informació turística i articles de promoció a les oficines d'informació turística del Consell Insular de Formentera
Ordenança reguladora del servei d'utilització de bústies instal·lades en dependències d'ús public per a habitatges fora del nucli urbà
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de sonometria
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al subministrament públic municipal de proveïment d'aigua potable
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestacio de serveis i activitats d'oci de l'escola d'estiu
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament regulat devehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, SantFrancesc i la Savina
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de visites al Far de la Mola del Consell Insular de Formentera
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització d'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera durant el període de limitació corresponent a l'any 2019
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’obtenció i control de l’autorització d’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera durant els períodes de l’any de major afluència turística
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la intervenció de l’administració en la instal·lació, accés i exercici d’activitats i per autoritzacions temporals d’establiments
Ordenança fiscalreguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives

Decrets d'organització

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):

Decret de Presidència de mesures sobre la jornada i l'horari de treball del Consell Insular de Formentera

Non-tax regulations

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):

Articles de l'OPBG sobre mercats ambulants
Ordenança de policia i bon govern
Ordenança enllumenat exterior
Ordenança de prohibició d'acampada
Ordenança reguladora mercat artístic de Sant Ferran
Ordenança del mercat artesà de la Mola
Ordenança d’aigua potable i clavegueram
Ordenança de tinença d’animals
Ordenança de Circulació
Ordenança d'ús i aprofitament de platges i punts de bany
Ordenança de servei de retirada de vehícles
Ordenança d'obres menors i menors simples 
Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica
Ordenança Ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions
Ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal•lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
Ordenança reguladora de les entrades de vehicles a través de les voreres i de reserves de via publica pel aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe a l´illa de Formentera
Ordenança municipal del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja de la via pública al terme municipal de Formentera
Ordenança reguladora del servei d’utilització de bústies instal·lades en dependències d’ús públic per a habitatges fora del nucli urbà
Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o vibracions
Ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina

 

Regulations

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):

Estatuts del Patronat Municipal de Turisme
Estatuts del Patronat Municipal de Cultura
Reglament del Fòrum Socio-Cultural i de la Immigració
Reglament del voluntariat social
Reglament del voluntariat de protecció civil
Reglament d’ús de llengua catalana
Reglament de participació ciutadana
Reglament del servei de transport en taxi
Reglament del servei d’ajuda a domicili
Reglament Escola de Vela
Reglament de règim intern del Centre de Serveis Socials del Consell Insular de Formentera
Reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de Formentera
Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera
Reglament d'ús del "Skatepark"
Reglament de règim intern de la Escoleta
Reglament d'ús Centre "Gabrielet"
Reglament del Centre de descontaminació de vehícles
Reglament Centre de Dia
Reglament del Consell de participació de les dones de Formentera
Reglament de l'ens de gestió audiovisual
Reglament d'ús de la marca garantia Això és Mel
Reglament del Consell de caça de Formentera
Reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil
Reglament intern del servei d'extinció d'incendis i salvament del Consell Insular
Reglament de la marca Producte Fet a Formentera
Ordenança reguladora de l'àrea de mercat pagès i de l'àrea d'artesania del Centre Antoni Tur "Gabrielet"
Reglament d'ús d'instal·lacions esportives del Consell Insular de Formentera
Reglament de la Junta local de seguretat del municipi de Formentera
Reglament d'organització i funcionament del Consell d'entitats de Formentera 

Reglament de funcionament i composició de la comissió tècnica insular de biblioteques i arxius del Consell Insular de Formentera
Reglament de funcionament de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera
Reglament regulador de les cerimònies d’acolliments civils del Consell Insular de Formentera i de creació del seu Registre administratiu
Reglament d’ús del servei de recollida “porta a porta” dels residus comercials als carrers per als vianants del nucli des Pujols
Reglament regulador i creació del Consell de participació de la Infància i Joventut de Formentera
Reglament d'ús i de règim intern de l'estacionament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols
Reglament de funcionament del centre administratiu i cultural polivalent “Casa del poble de la Mola"

Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicació de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera
Reglament d'ús i funcionament del servei de deixalleria de l’illa de Formentera
Reglament d'organització i funcionament de la junta local de protecció civil i emergències del Consell Insular de Formentera i comitè assessor
Reglament del servei de xarxa wi-fi al terme municipal de Formentera
Reglament d’organització i Funcionament del Consell Escolar de Formentera
Reglament per a la gestió de servei públic per a l'explotació i ús de les zones d'estacionament del Parc Natural de ses Salines

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE