• Català
  • Castellano
  • English
Urbanism, Territory planning and Activities Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial
Consell Insular de Formentera
Up

Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial

Publicació d'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 28 de maig de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d’actuació UA SFR 04

Expedient d’obres a sòl rústic núm.llicències obres 2018/303

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/301 (Exp. electrònic núm. 2018/7876)

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/292 (exp. electrònic núm. 2018/7400)

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2018/264 (exp. electrònic núm. 2018/6195)

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/182 (exp. electrònic núm. 2018/2879)

Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/599

Publicació BOIB Anunci de l'Acord de Ple n el sentit que no es permet cap increment d’ edificabilitat

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/597

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2018/5

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2019/3

Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/593

Expedient d’obres a sòl rústic núm.Declaració d'Interès General 2020/2

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2019/4

Expedient d’obres a sòl rústic. Llicències obres 2018/249

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2019/2

Informació pública expedient d’obres a sòl rústic. Llicències obres 2018/260

Informació pública expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2018/238

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm, declaració d'interès general2018/4

Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2014/316

Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2019/7

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2007/283

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 2019 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel.lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran

Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei

Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5

Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera

Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera

Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers

Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04

Anunci pla d'inspecció turística 2018

Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018

Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7

Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9

Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/542

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/411

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/394

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/364

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538

Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8

Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43

Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols

Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2

Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5

Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09

Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11

Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols

Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283

Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic.

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69

Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera

Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313

Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera

Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87

Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera

Anunci Declaració Interès General exp 3-2016

Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402

Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249

Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries

Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03

Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462

Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel•lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 des Pujols

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 des Pujols

Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/247

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23

Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20

Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05

Publicació del text definitiu signat de l’Addenda al conveni urbanístic de data 11-11-2013, concretament referent a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, TM Formentera

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors)

Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall parcel·la grafiada com VE 03-LSV de la Unitat d’Actuació UA LSV-SFR (Exp. núm. 258/2014 llicències obres majors)

Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 27 d’abril de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall de la parcel·la amb calificació ED EPJ-01, situada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 252/2014 llicències obres

Publicació de l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de març de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la nova formalització de les façanes de les edificacions situades a la VE02-LSV. Exp. núm 197/2013

Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall. Carrer de la Roca Plana número 31 d’es Pujols, calificada com ED EPJ-01, TM Formentera

Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall, unitat d’actuació anomenada UA EPJ-01, emplazada a Es Pujols, TM Formentera

Correcció d’error en la publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentra de dia 31 d’octubre de 2012, d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació anomenada LSV-SFR, situada part a La Savina i part a Sant Ferrran, TM

Publicació de l’acord UA EPJ-04 Exp. núm. 386/2013 llicències obres majors

Publicació de l’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 17 d’octubre de 2014 d’aprovació d’instrucció tècnica interpretativa de l’article 75.2.a de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera

Publicació de l’Acord d’aprovació de Dictamen sobre l’aclariment del règim que ha de regular les sol·licituds per establir nous establiments d’agroturisme a l’illa de Formentera

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de setembre de 2014, d'incoació d’expedient sobre aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys. Actuació anomenada UA EPJ-03

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'obres 2014/305

Aprovació definitiva de l’estudi de detall per per reordenació de volums per a les parcel·les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-01, de la zona Industrial, TM Formentera

Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de juny de 2014, (Exp. núm. 91/2014 llicències obres majors)

Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/02

Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de reordenar la façana de les parcel·les situades a la VE02-LSV Passeig de la Marina, La Savina, TM Formentera

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una edificació (Exp. núm. 221/2013 llicències obres majors)

Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-04 situada a Es Pujols, TM Formentera

Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per de reordenació volumètrica d’una parcel•la ubicada al C/del Carme, núm. 1, de la Savina, TM Formentera

Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per desenvolupar la Unitat d’Actuació anomenada UA SBT-04, situada a ses Bardetes, TM Formentera

Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 30 de gener de 2014, de correcció d’errors detectats a la modificació puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries (NS) de planejament del municipi de Formentera

Publicació del Conveni Urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC -01 i AA SFC-03 de Sant Francesc Xavier

Publicació de l'acord de Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 22 de novembre de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 79 de la Revissió de les NNSS de Planejament de Formentera

Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JMM)

Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JFT)

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada al carrer Antoni Blanc

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada a la travesia del C/Joan Castelló i Guasch

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de dia 15 de març de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 38.6 de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera

Avanç Pla Especial d'Ordenació de les Activitats en Sòl Rústic del TM Formentera

Publicació dels acords de la Comissió de Govern de data 3 de maig de 2013 i 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 01

Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de maig de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica a edificació situada al C/sa Ferreria núm. 1, Sant Francesc, TM Formentera

Nomenament de secretari suplent de la comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentea de dia 31 de maig de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-16, situada a es Pujols, TM Formentera, promogut per l'Entitat MAYCAINVEST, SL

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 22 de març de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA SFC-05, emplaçada a Sant Francesc, TM Formentera, i publicació de la documentació

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de dia 22 de març de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-03, emplaçada al Polígon Industrial de sant Francesc, TM Forment

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de dia 31 d'octubre de 2012, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-02, situada a es Pujols, TM Formentera, promogut per l'entitat Inmobiliaria

Acord de la Comissió de govern del Consell Insular de Formentera de dia 15 de març de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 38.6 de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera