• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Patrimoni i Política Lingüística
Consell Insular de Formentera
Up

Patrimoni i Política Lingüística

BOE Resolució de 26 d'abril de 2021, del Consell Insular de Formentera (Illes Balears), referent a la declaració como a bé d'interès cultural del Molí Vell de la Mola

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d’Eivissa per dotar de personal vigilant l’església de Sant Francesc Xavier i el fossar Vell l’any 2021

Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2021

Nomenament del membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de Formentera

Resolució dels expedients de sol·licitud de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents (convocatòria de 2020)

BOIB Declaració del Molí Vell de la Mola com a bé d’interès cultural en la categoria de monument

Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera

Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020

Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Institut Internacional d'Investigacions Prehistòriques de Cantàbria per al desenvolupament d'actuacions d'I+D+I en l'àrea de l'arqueologia a les comunitats prehistòriques de Formentera

Correcció d'errors del text de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 2018

Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2020

Llista definitiva d’aspirants admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020

Resolución de 28 de agosto de 2020, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears), referente a la modificación de la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Molí Vell de la Mola.

Modificació de l’acord d’incoació de l’expedient per declarar bé d’interès cultural el molí Vell de la Mola i tràmit d’audiència

Aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de Formentera

Convocatòria de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2020

Aprovació definitiva del projecte de nomenclatura dels carrers, vies i espais públics urbans de l’illa de Formentera

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera

Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2020-2021

Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Direcció Insular de l’Administració General de l’Estat a Eivissa i Formentera per fer un curs de català en el post de la Guàrdia Civil de Formentera

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d’Eivissa per dotar de personal vigilant l’església de Sant Francesc Xavier i el fossar Vell l’any 2020

Aprovació inicial del Reglament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de Formentera

Tràmit d’informació pública de l’aprovació del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural de Formentera 2020-2021

Bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents a l’àmbit territorial de Formentera

Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola

Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola

Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera

Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2019

Aprovació definitiva del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola

Llista definitiva d’aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2019

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d’Eivissa per dotar de personal vigilant l’església de Sant Francesc Xavier i el fossar Vell l’any 2019

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en materia de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2019

Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2019

Aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola

Conveni de col·laboració per establir les bases de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima per continuar l’elaboració de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera

Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2018

Aprovació definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera

Llista definitiva d'aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2018

Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera

Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So

Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2018

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018

Conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica de la necròpolis Tardoantiga del c/Metge Vicent Riera

Resolució de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera

Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017

Llista provisional d’admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2017

Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017

Instrucció tècnica del Pla Territorial Insular—Normes subsidiàries de Formentera relativa a la tramitació de les intervencions arqueològiques preventives i d’urgència

Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2017

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació IllesBalears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2017

Acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de 2017 de ratificació delDecret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenaciódel Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA

Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2017-2019

Adjudicació de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2016

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural

Llista definitiva de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016

Nomenament de la Secretaria suplent de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera

Llista provisional de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016

Acord de declaració de la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca com a bé d'interès cultural immaterial

Pla Insular de gestió del Patrimoni de Formentera 2017-2019

Conveni de col·laboració, en matèria de patrimoni cultural, entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa, per a la restauració de la porta de l'església de Sant Francesc Xavier

Substitució de la secretària de Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2016

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissaper dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2016

Llista provisional d'admesos i exclosos de la Beca d'investigació 2016

Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2016

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2016

Correcció d'errors en les coordenades que delimiten el bé d'interès cultural des Campament

Incoació de l'expedient per declarar bé d'interès cultural immaterial la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca

Resolució de la convocatòria de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2015

Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i, nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la beca d'investigació 2015 del Consell Insular de Formentera

Aprovació llista d'aspirants a la Beca d'investigació 2016

Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera, per a l'any 2015

Creació de la Comissió mixta de patrimoni històric entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa

Declaració de la colònia penitenciària de la Savina (es Campament) bé d’interès cultural en la categoria de lloc històric

Declaració del jaciment arqueològic JA-31 (Cap de Barbaria I) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica

Resolució de la convocatòria de la beca d'ivestigació del Consell Insular de Formentera 2014

Declaració del jaciment arqueològic JA-93 (Murada de sa Cala) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica

Anunci del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes sobre la declaració de béns d'interès cultural

Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014

Anunci de nomenament del membres de la Comissió Avaluadora Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014