• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Benestar social i joventut
Consell Insular de Formentera
Up

Benestar social i joventut

Aprovació definitiva de l’ordenança de mesures per regular la promoció, venda i consum indegut de begudes alcohòliques a l’illa de Formentera

Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de i l’Associació de Majors del Pilar, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i actitivats 2021

Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i Club de Jubilats i Pensionistes de la Savina, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten 2021

Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten 2021

Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per al manteniment del centre i dels serveis 2021

Aprovació de les bases i convocatòria simultània per l’atorgament de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de Serveis Socials

Reglament de funcionament de la Comissió de declaració de risc i de desemparament i tutela del Consell Insular de Formentera que s’entén elevat a aprovació definitiva

Publicació del conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de i l’Associació de Majors del Pilar

Publicació del conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i Club de Jubilats i Pensionistes de la Savina

Publicació del conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran

Publicació del conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el club de Jubilats i Pensionistes de Formentera

Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i per a persones amb discapacitat residents a Formentera per a l’any 2020

Creació de la Comissió de declaració de risc i de desemparament i tutela de menors del Consell Insular de Formentera i aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’esmentada comissió. Sotmetiment al tràmit d’informació pública

Acord del CIF sobre aplicació supletòria de la normativa autonòmica i dels annexos corresponents que regulen el lleure per part d'infants i joves durant la fase de nova normalitat en haver finalitzat l'estat d'alarma derivat del Reial Decret 463/2020

Bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l’illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de serveis socials per a l’any 2020

Decret 9/2020, pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació del servei d’atenció social a persones implicades en un procediment judicial i del servei d’orientació i assessorament per a persones immigrants extracomunitàries

Elevació a definitiu de l’acord d’establiment del Servei Públic de Tanatori i d’aprovació del Reglament del Servei Municipal del Tanatori, a Formentera

Aprovació definitiva del II Pla de la Infància i Joventut de Formentera 2018-2022

Aprovació definitiva del I Pla d’Igualtat entre homes i dones de Formentera 2019-2022

Publicació del Conveni de col·laboració entre UNICEF Comitè Espanyol i el Consell Insular de Formentera

Aprovació Inicial del II Pla de la Infància i Joventut de Formentera 2018-2022

Exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis funeraris municipals

Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del Reglament del servei municipal de tanatori

Aprovació inicial del I Pla d’Igualtat entre dones i homes de formentera 2019-2022

Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar per a regular la cessió temporal d'espais del Centre Administratiu i Cultural Polivalent “Casa del Poble de la Mola”

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2018

III Pla Insular Sobre Drogues i Altres Addiccions 2018-2021

Bases convocatoria subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat residents a Formentera per l'any 2018

Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Sociosanitari i Assistencial de les Illes Balears

Concessió de subvenció directa al Fons Pitiús de Cooperació per a l'any 2017

Conveni entre el CIF i l’ONG Formenterers Solidaris, per a l’execució de projectes decooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, així com d’activitats de sensibilització al mateix municipi

Conveni d'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el CIF i l’Associació de Majors del Pilar, per al mantenimentdel centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d’activitats associatives i comunitàries

Publicació dels acords de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Lavanderia Limfor SL de Sant Ferran

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes estatals iautonòmiques per al lloguer d’habitatges per a l’any 2017

Bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànimde lucre a l’illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de serveis socials per l'any 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB)

Bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l’illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de serveis socials per l'any 2017

Publicació de les Bases per la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'illa de Formentera per l'any 2017

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen ajudes de rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat

Publicació concessió i denegació subvencions associacions - centre de dia

Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i per a persones que presentin una discapacitat física, psíquica o sensorial declarada que siguin residents a Formentera per a l’any 2016

Publicació de les Bases per la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'illa de Formentera per l'any 2016

Bases per a la convocatòria de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a la illa de Formentera en matèria d´actuacions a l´àmbit socio-sanitari per a l´any 2016

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Voluntariat Social del Consell Insular de Formentera

Bases que han de regir la concessió d'una beca de formació per a persones que hagin participat en el projecte del servei de formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a l'any 2016

Publicació del Conveni de col·laboració entre l’Escola Lliure El Sol i el Consell Insular de Formentera, per a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, a l’escola d’estiu de Formentera 2015

Concessió i denegació de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´Illa de Formentera en matèria d´actuacions a l´àmbit sociosanitari any 2015

Memòria d'activitats Formentera Marxa 2014-2015

Aprovació inicial d'un nou Reglament de règim intern del Centre de Dia de Formentera

Publicació de les bases per a la convocatòria de subvenions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'illa de Formentera, per a l'any 2015

Conveni de col·laboració entre UNICEF Comitè Espanyol i el Consell Insular de Formentera referent en Educació en Drets de la Infància

Conveni de col·laboració entre UNICEF Comitè Espanyol i el Consell Insular de Formentera

Conveni de col·laboració entre el centre de dia de Formentera i l'IES Marc Ferrer per a la cessió d'un mural al Consell Insular de Formentera

I Pla estratègic Insular de la Infància i la Joventut de Formentera

Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Consell Insular d'Eivissa per la realització de pràctiques formatives a l'Hospital-Residència assistida de Cas Serres

Conveni de col·laboració entre la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, el Consell Insular de Formentera i Mònica Rey Ferrer

Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB)

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació d'Ajuda al Malalt Oncològic de Balears (ADAMOB)

Decret de Presidència de nomenament dels membres de la comissió avaluadora per a la concessió d'una beca per a pràctiques per alumnes amb discapacitat que hagin fet el curs de FIOP

Consessió de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, per a l'any 2014, a l'Illa de Formentera

Concessió de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´Illa de Formentera en matèria d´actuacions a l´àmbit sociosanitari any 2014

Bases que han de regir la concessió d'una beca de formació per a persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció laboral de joves amb alguna discapacitat al Cons

Conveni de col•laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació “ La Caixa” per al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran

Edicte de publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa per a l’estada residencial d’una persona amb discapacitat al centre de Can Raspalls

Conveni de col·laboració entre la Fundació Per a La Universitat Oberta de Catalunya, el Consell Insular de Formentera i Mónica Rey Ferrer

Pla insular sobre dogues i adiccions 2014-2017

Anunci bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'Illa de Formentera, per a l'any 2014

Anunci bases per a la convocatòria de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l'Illa de Formentera en matèria d'àctuacions a l'àmbit sociosanitari per a l'any 2014