• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Turisme, Ordenació turística i Act. econòmiques
Consell Insular de Formentera
Up

Turisme, Ordenació turística i Act. econòmiques

Atorgament segona remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres a l’illa de Formentera any 2021

Acord de la Comissió de Govern del CIF de data 21 de maig de 2021 d’estimació/desestimació dels recursos de reposició i sol·licituds de revisió presentats així com d’aprovació d’atorgament d’ajuts relatius a la convocatòria d’ajuts relatius a la covid-19

Atorgament primera remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres a l’illa de Formentera any 2021

Mercat artístic de Sant Ferran, temporada 2021

Mercat artesà de la Mola, temporada 2021

Mercat artesà Sant Ferran, temporada 2021

Mercat artesà es Pujols, temporada 2021

Mercat artesà de Sant Francesc, temporada 2021

Aprovació provisional de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per inici activitat i per Autoritzacions Temporals d’Establiments

Anunci acord de l’instructor de l’expedient de turisme PS TUR 21/2020

Anunci Decret de Presidència cancel·lació inicial expedient d’inici d´activitat turística 261/2017

Anunci de proposta de l’instructor de l’expedient PS TUR 2/2020

Certifcat de l'acord adptat en la sessió de la Comissió de Govern de 16 d'abril relativa a les adjudicacions de les exposicions al Centre "Gabrielet" 2021

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF de Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de Comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per a formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l'illa de Formentera

Anunci cancel·lació inscripció al Registre Insular de Turisme d'establiments d'oferta complementaria a Formentera

Pròrroga per un any de la vigència de les inscripcions d’estades turístiques a l’illa de Formentera que finalitzaven l’any 2021

Certificat de l'acord de Comissió de Govern relatiu a l'adjudicació de les casetes del Mercat Nadalenc 2020-2021

Règim de regulació provisional del Mercat Nadalenc per a l'any 2020-2021

Bases del XIV Concurs d´Aparadorisme Nadalenc 2020

Anunci inici d´expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 2/2020

Anunci inici d´expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 21/2020

Anunci de proposta de l’instructor de l’expedient sancionador en matèria de turisme 23/2019

Anunci d’acord de la Comissió de Govern de la resolució del expedient PS Horaris 1/2019

Aprovació inicial de l’Ordenança de mesures per regular la promoció, venda i consum indegut de begudes alcohòliques a l’illa de Formentera. Sotmetiment al tràmit d’informació pública

Anunci adjudicació llocs de venda mercat artístic Sant Ferran 2020

Anunci adjudicació llocs de venda mercat la Mola 2020

Anunci adjudicació llocs de venda mercat artesà Sant Ferran 2020

Anunci adjudicació llocs de venda mercat des Pujols 2020

Anunci adjudicació llocs de venda mercat Sant Francesc 2020

Adjudicació d'exposicions al centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2020

Pròrroga durant la FASE 3 de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives

Pròrroga durant la FASE 2, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020, de restricció dels horaris d´obertura dels establiments.

Mesures en matèria turística com a conseqüència dels efectes derivats de l’estat d’alarma sanitària decretat pel covid-19

Restricció dels horaris d´apertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives

Decret de Presidència sobre l'Ampliació controlada de l’autorització d’ocupació de via pública per a terrasses i d’altres instal·lacions durant l’estat d’alarma, a l’illa de Formentera

Informació pública del expedient d'activitats 17/2019 relatiu a un BAR CAFETERIA

Informació pública del expedient d'activitats 118/2018 relatiu a un centre de venda de mobles

Informació pública del expedient d'activitats 2/2018 relatiu a un centre de busseig recreatiu

Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 28/2017

Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 98/2018

Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 96/2018

Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 97/2018

Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 94/2019

Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 1909/2016

Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016

Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 93/2015

Informació Pública del Expedient d'activitats 92/2018

Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 39/2018

Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016

Notificació de la resolució de Presidència de caducitat del expedient 2016/2001

Anunci de la notificació de la resolució de Presidència de caducitat del expedient 2014/514

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la Comissió Assessora d'Artesania del Consell Insular de Formentera

Anunci de la notificació de la resolució de Presidència de suspensió de la declaració responsable de l'expedient 2018/2164

Aprovació definitiva del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística en el periode 2019-2024, a l’illa de Formentera

Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2019

Anunci proposta de l´instructor de l’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 39/2018

Informació pública d'expedient d'activitat amb obres per centre d'educació infantil i primària anomenamt CEI Virgen Milagrosa, a Sant Francesc

Informació pública d'expedient d'activitats amb obres per 31 allotjaments turístics a la zona des Pujols

Informació pública d'expedient d'activitat amb obres per centre d'educació infantil i primària anomenat CEI Virgen Milagrosa, a Sant Francesc

Anunci d’arxiu d’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 32/2018

Anunci d´arxiu d’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 26/2018

Anunci d’arxiu d’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 23/2018

Anunci d’arxiu d’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 35/2018

Règim de regulació provisional del Mercat Nadalenc per a l’any 2019-2020

Anunci de la resolució de nomenament de membres de la Comissió Insular d’Ordenació i Promoció Turística de Formentera (COPT), pel mandat 2019-2023

Anunci d’exposició pública d’activitat permanent aules modulars provisionals CEI Virgen Milagrosa

Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera

Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda"

Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles

Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del Projecte de Reglament 1/2019 del Consell Insular de Formentera pel qual es desenvolupa l'activitat de comercialització d'estades turístiques en habitatges

Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019

Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019

Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019

Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019

Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019

Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019

Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2019-2024 del TM de Formentera

Exp. 104/2015Act, informació pública per la instal·lació d'un Restaurant al C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promogut per l'entitat Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L.

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera d'aprovació inicial del Pla de Qualitat per a la comercialització d'Estades Turístiques en Habitatges 2019-2024 del TM de Formentera.

Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics d’aplicació a les operacions d’adquisició de places turístiques a Formentera

Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística

Anunci notificació providència de la Consellera de Turisme i Territori, exp. tur 30/2017

Exp. núm. 135/2018 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació i obres per ampliació del Centre de Dia per Residència de la Tercera Edat, emplaçat al polígon 7, parcel·la 74, vénda des Brolls

Exp. núm. 16/2016 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació d'un aparcament privat en planta soterrani d'edifici projectat al C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de Reglament insular pel qual es regula la comercialització d'estades turístiques a habitatges

Anunci de nomenament de membres de la Comissió Insular d’Ordenació i Promoció Turística de Formentera

Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018

Aprovació definitiva del Reglament d'Ordenació i Promoció Turística de Formentera

Bases del XII concurs d´aparadorisme nadalenc per a l’any 2018

Règim de regulació provisional del Mercat nadalenc per a l'any 2018-2019

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per a formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme

Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera

Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia

Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions

Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017

Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018

Anunci informació pública exp. 131/2017 per permís d'instal·lació d'una escola de vela

Anunci informació pública exp. 148/2016 per permís d'instal.lació d'uns apartaments turístics

Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa

Anunci informació pública exp. 76/2015 per instal.lació d'un comerç de roba i complements

Anunci informació pública exp.43/2017 per instal·lació d'un comerç de roba i complements

Anunci informació pública exp.41/2017 per instal.lació d'un comerç de nàutica i lloguer d'embarcacions

Anunci informació pública exp 14/2015 per instal.lació activitat de cafeteria i elaboració de gelats

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera

Anunci informació pública exp. activitats núm. 121/2015

Anunci informació pública 264/2016

Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017

Exp activitats 109-2016 de permís d'instal·lació per comerç de quadres i complements

Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant

Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc

Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc

Anunci de proposta de resolució de l'instructor de l'expedient de procediment sancionador núm.41/2016 per Ocupació de la Via Pública

Anunci de resolucions finals dels expedients de procediments sancionadors núm. 07/2016 i 29/2016 per incompliment de l'ordenança d'ocupació de la via pública amb terrasses i altres instal·lacions

Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm.11/2016 i 12/2012 per incompliment de l'ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica a Formentera

Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 16-2016

Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 39/2016

Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 04/2016

Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm. 05/2016, 07/2016 i 08/2016

Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 01/2016

Proposta de resolució del instructor del expedient de procediment sancionador núm. LPSC 06-2016 per incompliment de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de maig, per la protecció de la seguretat ciutadana

Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 03/2016

Anunci de resolució d'incoació expedient de procediment sancionador, exp. LPSC 16-2016

Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l'any 2016

Anunci decret final procediment sancionador exp OH 01/2015

Anunci informació pública 96/2015

Anunci informació pública 91/2015

Exp. núm. 119-2015, Informació pública activitat permanent de Viviendes turístiques vacacionals a la vénda des Brolls

Obertura del termini de presentació de sol·licituds a les associacions inscrites en el Registre d'entitats ciutadanes per optar a una barra a la carpa de Sant Ferran (Formentera), durant les festes de Nadal 2015/2016

Informació pública expedient activitat permanent 74/2015

Informació pública expedient activitat permanent 57/2015

Informació pública expedient 118-2014

Nomenament de Vicepresident de la Comissió insular d’Ordenació Turística del Consell insular de Formentera (COT) per al mandat 2015-2019, i especificació de la resta de vocalies de la Comissió

Informació pública de la tramitació de l'expedient núm. 34/2010, promogut per l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educactius i Culturals (IBISEC), per a la instal·lació d'un Institut d'Educació Secundària a Sant Francesc (IES Marc Ferrer)

Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 32/2014PS

Anunci de decret d'inici de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i act. recreatives exp. núm. OH 01/2015

Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 31/2014 PS

Règim de regulació provisional del Mercat Artesà de Sant Ferran

Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019

Correcció d'errors a la publicació del text de l'aprovació definitiva del Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera

Aprovació Calendari de la Sala d'exposicions del Centre Antoni Tur "Gabrielet"

Pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019

Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera

Proposta de resolució de procediment sancionador Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, expedient número 91-2014 OPD

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives

Pla de desenvolupament turístic de Formentera

Anunci de proposta de resolució de procediment sancionador OH 03/2014

Aprobació inicial de la modificació de l'ordenança de regulació d'horaris d'obertura al públic, activitats secundàries d'entreteniment o oci amb música, de condicions dels locals, i d'instal·lació dels establiments, espec. públics i act. recreatives

Resolució final de procediment sancionador per incompliment de l’ordenança reguladora de l’activitat de publicitat dinàmica de Formentera

Decret d’incoació de procediments sancionadors expedients número 73, 84, 85 i 86 de 2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera

Decret final procediments sancionadors expedients núm. 14, 19, 40 i 41 de 2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació establiments, espectacles públics i activitats recreatives

Proposta de resolució de procediment sancionador expedient número OH 03-2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives

Anunci de resolució recurs de reposició de procediment sancionador expedient número 14-2013 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics

Anunci de la proposta de resolució del procediment sancionador expedient número 33-2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera

Anunci de la proposta de resolució d'un procediment sancionador per publicitat dinàmica

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació

Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors BOIB 21 d'agost de 2014

Anunci de les condicions econòmic-administratives i tècniques per a l'adjudicació de barres en les festes de Sant Jaume durant l'any 2014

Anunci de resolució final de l'instructor dels procediments sancionadors que es relacionen a continuació pels motius que s'esmenten

Edicte per activitat permanent major

Règim de regulació provisional del Mercat de La Savina de l'Illa de Formentera

Resolució final del procediment sancionador que es relaciona a continuació pels motius que s'esmenten

Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors_ BOIB 26-04-2014

Proposta de resolució de l'instructor dels procediments sancionadors que es relacionen a continuació pels motius que s'esmenten