• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general Informació pública d'àmbit general
Consell Insular de Formentera
Up

Informació pública d'àmbit general

Certificat relatiu a la modificació del Pla Normatiu del Consell Insular de Formentera per a la primera meitat del 2021.

Suspensió de l'exigència derivada de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de...

Anunci aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera. Sotmetiment a información pública

Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual any 2020

Anunci requeriment d'esmena de documentació de la Convocatòria d’ajuts per a l’habitatge 2020

Delegació de competències en matèria d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars, per baixa mèdica i maternal de la consellera Sra. Paula Ferrer Magaña

Aprovació inicial del Reglament Intern d’Extinció d’Incendis i Salvament del Consell Insular de Formentera (Bombers). Sotmetiment a informació pública.

Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de la convocatòria per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19

Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions

Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera 2020

Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera”

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions.

BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19

Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

Edicte de presidència: Ampliació terminis elecció del Jutje de Pau Titular

Mesures específiques d'actuació per raó de salut pública per assegurar el control del compliment de les obligacions d'aïllament o quarantena per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19

Resolució de la directora general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per la qual es comunica la suspensió del tràmit un, relatiu a la sol·licitud de reserva de torn prevista a l’Ordre del conseller de Model Econòmic...

Aprovació de les Bases i convocatòria per l'atorgament de subvencions dirigides a associacions i/o entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes en matèria de Serveis Socials. Esmena d'error BOIB núm. 124, de 14 de juliol de 2020

Aprovació inicial del pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Formentera per al període 2020-2021. Sotmetiment al tràmit d’informació pública

Certificat de Ple de Proposta d'Acord per a la bonificació provisional de les autoritzacions d'ús de l'espai de domini públic marítim-terrestre al TM Formentera

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la Covid-19. Sotmetiment a informació pública de l’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals del CIF

Resolució de Presidència sobre el control d’accés a l’àrea de gestió de residus d’es Cap de Barbaria

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Sotmetiment a informació pública de l’aprovació provional de la modificació d’ordenances fiscals del Consell Insular de Formentera

Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.

Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera

Decret de presidència sobre les mesures adoptades en matèria de transports com a conseqüència del COVID-19.

Decret de presidència sobre l'organització del treball i dels serveis al Consell Insular de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Ban sobre les actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears

Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020

Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola

Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola

Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera”

Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera

Anunci exposició compte general 2018

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears

Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals

Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera

Exposició del cens per les eleccions generals 2019

Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi

Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística

Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa

Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela

Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola

Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019

Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera

Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Sociedad Pitiusa de Actividades Submarinas per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018

Ajudes de l’any 2018, per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

Termini per optar a Jutge de Pau i substitut

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018

Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera

Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem

Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018

Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera

Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017

Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018

Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF

Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017

Exposició compte general 2016

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera

Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera

Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera

Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera

Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució

Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual

Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell

Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016

Objectes perduts: 1/2016 OP

Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014

Decret de substitució puntual del President dia 21 de juny de 2016

Decret de substitució puntual del President dia 16 de juny de 2016

Relació de locals oficials i llocs públics d'us gratuït reservats pels Ajuntaments per la celebració d'actes de campanya electoral, per les pròximes Eleccions a Corts Generals a celebrar el pròxim dia 26 de juny de 2016.

Publicación de la relación de secciones, locales y mesas electorales para las Elecciones a Cortes Generales 2016

Decret de substitució del President del 24 al 28 de març de 2016

Decret de substitució puntual del president per la Vicepresidenta primera, Sra. Susana Labrador Manchado, pels dies 5 a 10 de gener de 2016

Decret de substitució del president dies 21, 22 i 23 de desembre de 2015

Complement a les instruccions de declaracions pel registre d'interessos de càrrecs electes i personal directiu del Consell Insular de Formentera

Modificació de l'estructura organitzativa del Consell Insular de Formentera, per al mandat 2015/2019

Estructura Consell Insular 2015/2019

Decret de dol oficial de tres dies per l'enfonsament del veler Be Happy a es Caló

Convocatòria en sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Formentera per al proper dia 26 de febrer de 2015 a les 09.00 h

Objectes perduts: expedient 2-2015

Objectes perduts: expedient 1-2015

Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera pels dies 7 a 17 d'agost

Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2013 i 2014, aprovat per acord de la comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014

Notificació de requeriment de documentació

Publicació d’Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2014 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les parcel•les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actua

Anunci de proposta de l’instructor de l’expedient Sancionador 2/2013

Anunci de resolució de Presidència de incoació de procediment sancionador 42/2013

Resolució de Presidència de resposta a al·legacions expedient sancionador 4/2013

Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera 4,5,6,10,11 i 12 de febrer

Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014

Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística

Enquesta grau de satisfacció dels usuaris

Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera

Anunci exposició compte general 2011

Anunci exposició compte general 2010

Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística

Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013

Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran per a l'any 2013

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ONG Formenterers Solidaris per a l'any 2013

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tenis Illa de Formentera per fomentar, promocionar, organitzar i executar el tennis al municipi de Formentera

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per publicitat dinàmica en vehicles d'autotaxi del Consell Insular de Formentera

Anunci de Resolució de Presidència d'incoació d'expedient sancionador núm. 21/2013

Anunci delegació de competències del Ple del Consell Insular de Formentera en la Comissió de Govern en el contracte “Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020"

Anunci conveni de col·laboracio entre el Consell Insular de Formentera i el Bar Can Xona

Publicació del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general amb la Fundació Respiralia

Aprovació inicial del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears

Aprovació inical del pla Territorial d'emergències de l'Illa de Formentera (PLATERFOR)

Conveni de col · laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per a l'obertura del Molí Vell de la Mola

Anunci de Ressolució de Presidència de incoació d'expedient sancionador Núm. 17/2013

Decret de convocatoria Ple Extraordinari urgent 24 de maig de 2013