El personal del Consell de Formentera pot sol·licitar incorporar-se a la carrera professional a partir del 3 de gener

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Recursos Humans, informa que des del pròxim 3 de gener i fins al 7 de febrer s'obri el termini perquè el personal del Consell pugui sol·licitar incorporar-se a la carrera professional dels empleats públics de la institució. La carrera professional és un dret que es recull a la Llei de l'estatut bàsic dels empleats públics i la seva implantació al Consell és un acord de tots els grups polítics des de la passada legislatura.

La consellera de Recursos Humans, Paula Ferrer, ha destacat "la importància d'implementar la carrera professional, ja que dona als treballadors la possibilitat de progressar, és un element motivador que dota l'administració pública de professionals amb més formació i coneixements del seu lloc de feina; i, per tant, millora així el servei a la ciutadania que és l'objectiu principal de les institucions".

La incorporació a la carrera professional serà, de manera voluntària, d'aplicació al personal funcionari de carrera i personal laboral fix, al personal funcionari interí i personal laboral temporal, personal funcionari en situació de segona activitat, amb destinació o sense i al personal laboral indefinit no fix. La carrera professional no serà aplicable a personal eventual i alts càrrecs.

La carrera s'estructura en quatre nivells i a cadascun d'aquests, les persones professionals han de romandre un període mínim de temps per a adquirir les competències necessàries per a accedir al nivell superior. A més, avalua l'acompliment, l'experiència i l'especialització professional dels treballadors.

Les sol·licituds es faran per registre d'entrada a l'OAC o telemàticament per l'OVAC, amb el formulari que es pot trobar a la web www.consellinsulardeformentera.cat, a l'àrea de Recursos Humans. Una vegada finalitzat el termini per presentació de sol·licituds, una comissió de seguiment es reunirà per valorar les sol·licituds presentades i emetrà un llistat provisional amb el nivell inicial de cada treballador i es donarà un termini d'al·legacions.

30 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera