C10/2011 Construcció de pistes de tennis i pàdel annexes al camp de futbol de Formentera

Memòria

Plànols

Anunci de licitació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

C10/2011 Decret de nomenament membres mesa de contractació i data reunió