C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera

Anunci _Licitacio

Plec de clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques

BOIB Núm. 131, de 27 de setembre. Anunci licitació per a l’alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera