C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra

 

 

Plec de clàusules Administratives Particulars .

Plec de Prescripcions Tècniques .

Decret Composició mesa de contractació .

Acta de constitució mesa de contractació .

Acta de la segona mesa de contractació .

 Adjudicació i formalització del contracte. (BOIB núm. 97 de dia 19 de Juliol de 2014) .