C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020

C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020

Anunci licitació

BOIB núm 54 de 16 d'abril de 2015

Delegació de competències

Plec de clàusules administratives

- Rectificació d'errada de fet a clàusula 11.1.1 a l'annex II

Plec de clàusules tècniques

Suspensió termini per a la presentació proposicions atesa reclamació al plec de clausules administratives particulars

- Rectificació d'errada de transcripció a clàusula 11.1.1 lletra a) i 11.1.2 i 3 de plecs de clàusules administratives particulars (pcap) del contracte

Suspensió termini màxim de presentació d'ofertes i desestimació parcial al•legacions a l'expedient de licitació del contracte "Explotació dels serveis de temporada que és relacionin a l'Annex III al litoral del TM Formentera, Període 2015-2020"

Convocatòria de la mesa de contractació

Convocatòria segona mesa de contractació

Postposició de la sessió de la mesa de contractació de dia 04/06/2015

Constitució mesa contractació

Acta segona mesa de contractació

Acta tercera mesa de contractació

Acta cuarta mesa de contratació

Acta cinquena mesa de contractació

Publicació anunci citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 0000133/2015 interposat per l’entitat. LAS TERRAZAS DE PELAIRES SL contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 21/08/2015 de desestimació del Recurs de Reposició interposat contra
l’adjudicació del lot 38 del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2015-2020, número d’expedient C04/2015

Adjudicació i formalització del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2015-2020” - Estiu 2016

Adjudicació i formalització del contracte Estiu 2017