C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular

C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

Anunci BOIB

Nomenament mesa

Acta de la segona mesa

Acta tercera mesa

Acta quarta mesa

Anunci d’adjudicacio i formalització del contracte “Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i,drets del Consell Insular”. BOIB 5 d'abril de 2016