C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals

C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Anunci

Anunci BOIB

Nomenament mesa

Acta constitució mesa de contractació

Acta de segona mesa

Acta tercera mesa

Anunci d'adjudicacio (13 de novembre 2015)

BOIB (19 de novembre 2015)