C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera

C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera

- Plec clausules administratives

- Plec prescripcions tècniques

- BOIB Anunci licitació del contracte del servei “Abalisament de les platges del TM de Formentera”

Acta de Constitució de la mesa de contractació  (11 de maig)

Acta de la segona mesa (11 de maig)

Acta de la tercera mesa (11 de maig)

- Acta de la quarta mesa (3 de juny)

- Acta de la cinquena mesa (3 de juny)