Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera”

Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera”

Anunci

Memòria

Doc. Gràfica

Plecs

Amidaments i Pressupost

Projecte parcial-Estructura

Projecte instal·lacions-Activitat

Estudi Geotècnic

Estudi gestió residus

Estudi seguretat i salut

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’escola de vela de Formentera”