Formentera iniciarà un gran volum d’obres en finalitzar la temporada turística

Roda de premsa infraestructures a FormenteraEl conseller d’Infraestructures del Consell Insular de Formentera, Bartolo Ferrer, ha anunciat aquest matí les obres que s’iniciaran en finalitzar la temporada turística, que suposaran una millora per a la ciutadania de Formentera.
De tot el gruix d’obres que començaran a partir d’octubre, destaquen l’adjudicació del projecte d’embelliment del nucli urbà des Caló, el projecte de construcció de la rotonda d’accés a l’hospital, la rehabilitació de la plaça Europa o l’execució del Pla d’Obres i Serveis per a aquest any, entre altres.

Embelliment des Caló de Sant Agustí
El Consell Insular de Formentera continua en la línia de millora dels pobles de l’illa amb l’embelliment a partir d’octubre del nucli urbà des Caló de Sant Agustí i la dotació i renovació d’infraestructures bàsiques i mobiliari urbà. La millora d’aquest espai urbà consistirà en l’ordenació dels vials i dels aparcaments, la pavimentació i empedrat dels carrers interiors del nucli, la instal·lació de nou enllumenat públic d'eficiència energètica, el soterrament de les esteses de baixa tensió i telefonia i una nova xarxa de sanejament i abastament d’aigua, connectada a la nova xarxa que dóna servei al nucli urbà del Pilar de la Mola.
Aquestes actuacions són una de les prioritats de la màxima institució de l’illa, que treballa per solucionar deficiències històriques en infraestructures i equipaments als nuclis urbans. S’emmarca dins dels projectes d’embelliment de diversos nuclis urbans com la Savina, Sant Francesc, es Pujols, Sant Ferran, es Caló i sa Roqueta. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Vias i Construcciones S.A. per un import d’1.048.973,58 d’euros, IVA inclòs.

Rotonda d’accés a l’hospital
La futura rotonda que donarà accés a l’hospital de Formentera, començarà a construir-se en finalitzar la temporada turística i permetrà accedir a l’àrea sociosanitària en perfectes garanties de seguretat.
Aquesta infraestructura, que connectarà amb la futura via perimetral al sud del nucli urbà de Sant Francesc, tendrà un diàmetre exterior de 38 metres i albergarà una escultura en honor a la posidònia a la part central. Les dimensions de la rotonda han set un dels motius del retard, ja que la dimensió proposada al projecte inicial no era adequada a la realitat de Formentera. Amb les modificacions del projecte, la futura rotonda d’accés a l’hospital és equivalent a la única rotonda existent a l’illa fins a dia d’avui.
Aquest projecte s’emmarca dins el Pla de Carreteres del Ministeri de Foment i compta amb un període d’execució de 3 mesos. El pressupost d'adjudicació correspon a un import de 694.551,94 euros, IVA inclòs, a l’empresa Naves i Conducciones S.A.

Rehabilitació de la plaça Europa i del carrer de la Roca Plana
La rehabilitació de la plaça Europa i la construcció d’un pàrquing soterrat al nucli urbà des Pujols, dignificarà un espai públic que fins a dia d'avui oferia un aspecte desolador. Actualment, la plaça d’Europa es troba envoltada per edificis que, en la majoria dels casos, es troben en mal estat de conservació i, tot i les seues generoses dimensions, gairebé no s’hi celebren activitats i hi ha escassa activitat comercial.
La reestructuració de la plaça, que aspira a ser un punt representatiu dintre del nucli i també en el context de l’illa, tendrà al mateix temps un efecte revitalitzador sobre l’entorn que l’envolta. Amb una superfície de 3519,65 m2, la nova plaça d’Europa serà un lloc alliberat de la pressió, el perill i el soroll del trànsit motoritzat. Amb un sistema de contenidors soterrats, que permetran realitzar una recollida en les diferents fraccions, la zona perimetral de la plaça admetrà una pròspera activitat comercial.
Per altre banda, l’edifici d'aparcament en una planta soterrani, té com a objecte dotar de 136 places d’estacionament a la zona més litoral del nucli urbà des Pujols. Juntament amb la reestructuració i l’habilitació per a vianants del carrer de la Roca Plana, es conformarà un espai amb abundant vegetació, on passejar amb una continuïtat visual fins al mar.
El projecte d’aparcaments soterrats té un termini d’execució de 12 mesos i s’ha adjudicat per un import de 2.760,123,12 IVA inclòs a l’empresa Vías i Construcciones S.A. La pavimentació del carrer Rocaplana costarà 60.000 euros, IVA inclòs i ha estat redactat per l’arquitecte Marià Castelló.

PIOS 2010: carrer de Sant Antoni
Les obres de pavimentació del carrer de Sant Antoni, al nucli urbà de Sant Francesc (darrere l’edifici Aurora), començaran durant el mes d’octubre amb la dotació de totes les infraestructures bàsiques per tal de deixar aquest vial en perfectes condicions per a la circulació de vehicles i vianants.
Aquest projecte s’emmarca dins el Pla Insular d’Obres i Serveis 2010 i suposa la substitució i renovació de l’actual xarxa d’abastiment d’aigua i clavegueram, la instal·lació d’un nou sistema d’enllumenat d’eficiència energètica que s’ajusta a la normativa de no contaminació lumínica, a més del soterrament d’esteses aèries d’aigua, telèfon i electricitat i la dotació de mobiliari urbà com papereres, bancs i arbrat a les voreres.
Aquest carrer ha quedat com una zona marginal que ofereix un aspecte desolador, ja que es tracta d’un espai que s’utilitza com aparcament i com a via d’entrada al poble. La rehabilitació suposarà una ordenació viària, que permetrà la connexió al carrer de Santa Maria i a la carretera principal PM-820 amb totes les garanties de seguretat. S’ha adjudicat a Hermanos Parrot S.A. per un import de 168.000,37, IVA inclòs.

Projecte de pavimentació de diversos camins
L’Àrea d’Infraestructures també contempla la pavimentació d’alguns camins com és el camí d’en Vicent Costa i el camí Ofiusa-cas Simonets. Pel que fa al de can Vicent Costa es contempla la pavimentació i el soterrament. S’ha adjudicat per un import de 631.964,30 euros, IVA inclòs a l’empresa Cobra instalaciones y servicios S.A.
Així mateix, el projecte de Ofiusa-cas Simonets (Sant Ferran) contempla el mateix tipus d’actuació amb la pavimentació i el soterrament de les línies d’electricitat i telefonia. El camí té una longitud aproximada total de 1920 metres, amb un amplada mitjana de 4 metres,  que es divideix en 2 trams.
Les obres començaran amb un escombrat del camí i la neteja dels laterals d'aquest. Així mateix es planteja la neteja i reperfilat de la cuneta de terra existent. Finalment les obres conclouran amb la col·locació de la senyalització vertical corresponent, així com les reparacions dels murs de tancament de les parcel·les adjacents al camí en les seves formes i dimensions originals, i sempre com indiquen les vigents Normes Subsidiàries de planejament de Formentera. El termini d'execució previst és de 8 setmanes i té un pressupost d’adjudicació de 572.947,20 euros a la UTE Sampol Ingeniería S.A. i Matías Arrom Bibiloni S.L.  

Substitució de canalitzacions d'aigua al carrer de Sant Joan
Aquest projecte contempla la substitució de les canonades d’aigua del carrer de Sant  Joan, a Sant Francesc, el que suposarà una millora substancial per a la ciutadania d’aquest nucli urbà. S’ha adjudicat a Aqualia gestión integral del aigua S.A. per un import de 158.126,00 euros, IVA inclòs. Així mateix, també es farà la mateixa intervenció al tram que va des del Jardí de ses Eres Camí fins al dipòsit d’aigua. També s’ha adjudicat a Aqualia per un import de 159.403,00 euros, IVA inclòs.

Millora carrers de Sant Jaume i Salou
Aquests dos carrers ubicats al nucli urbà de sant Ferran contemplen la pavimentació i la substitució de les infraestructures bàsiques com son clavegueram i abastament d’aigua, a més de deixar enllestit per al soterrament de les esteses aèries d’electricitat i telefonia en un futur. Adjudicat a Puig Barreda S.A. per un import de 357.284,74 € IVA inclòs.

Documents adjunts:
Tall de veu del Conseller d’Infraestructures del Consell de Formentera, Bartolo Ferrer. Plaça Europa.
Tall de veu del Conseller d’Infraestructures del Consell de Formentera, Bartolo Ferrer. Obres post temporada.