Procés d'adjudicació de la licitació per a la cessió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera

El Consell de Formentera informa que el procés d'adjudicació de la licitació per a la cessió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera s'està portant a terme sota la normativa vigent. Tot concurs públic fet per l'Administració es fonamenta en la Llei 9/2017 de contractes de les administracions públiques, que recull els principis comunitaris del Tractat de la Unió Europea i de la Directiva 2004/18/CE. Els principis manifests d'aquesta normativa són la lliure competència, la llibertat d'accés als licitadors, publicitat i transparència del procediment i igualtat de tracte dels licitadors.

El Consell vol recordar que les adjudicacions del concurs públic es regeixen sota els principis establerts en els plecs tècnics i administratius oferts, els quals no han rebut cap impugnació durant el procediment en curs.

Respecte al pes específic de l'oferta econòmica en el concurs d'adjudicació, el Consell recorda que en el cas concret dels quioscs, l'oferta econòmica suposa un 35 % del total del màxim de 100 punts, mentre que l'oferta tècnica ha estat d'un 25 %, i la de les millores en la gestió ambiental del servei, un 40 %. En aquest sentit, el Consell assenyala que s'introdueixen millores en l'aspecte mediambiental i social de les instal·lacions (materials, ús d'energia renovable, depòsit d'aigua...), millores en igualtat de gènere, seguretat, higiene... Així mateix, totes les ofertes han presentat una carta de preus tancada que hauran de respectar, i que en tots els casos inclou que les botelles d'aigua de fins ½ litre tendran un cost d'1 €. Totes aquestes mesures s'adopten per preservar el model dels quioscos de platges.

Pel que fa a les ofertes econòmiques presentades, el Consell assenyala que, tal com marca la llei, no es pot limitar el sostre de licitació i que les alçades econòmiques s'han d'acompanyar d'un informe econòmic justificatiu que acrediti la viabilitat econòmica de l'oferta. En aquest sentit, la comissió de govern demana a la mesa de contractació que revisi la validesa dels informes de viabilitat econòmica de cadascuna de les ofertes i també que demani un acta de titularitat real a les empreses.

Finalment, des de l'equip de govern es vol reconèixer la feina dels tècnics de l'administració així com la seva independència durant tot el procés administratiu. També es vol agrair als gestors que han tengut els quiosquets de platja fins ara la feina que han fet i el tracte que han donat tant als visitants com als residents de la nostra illa durant tots els anys que han estat al capdavant d'aquests negocis.

12 d' abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera