Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014

Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014