Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247

Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247