Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa d'administratius, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del consell insular de formentera.

Convocatòria concurs de merits per la creació d'una borsa d'Administratius/es

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud (indicar a inscripció borsa administratius/ves)