Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris-es polivalents, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Convocatòria concurs de merits per la creació d'una borsa d' Operaris/es Polivalents

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud

Resolució Presidència llistat provisional aspirants admesos (03/08/22)