• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 16673
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 16730
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 21489
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 21730
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 22532
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 29274
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 32196
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 31846
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 32966
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 32371
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 32342
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 33167
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 32748
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 42344
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 33062
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 33684
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 32878
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 35025
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 35822
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 35954
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 41045
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 48224
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 42146
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 39352
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 39895
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 55158
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 40116
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 40041
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 40721
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 40393
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 39324
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 41353
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 41216
34 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 40845
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 40866
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 37581
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 41214
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 42328
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 40910
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 41880
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 37589
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 40043
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 40678
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 40931
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 44195
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 40590
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 39173
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 44585
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 43785
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 39155
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 43143
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 41615
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 40896
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 42552
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 43371
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 45154
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 40806
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 42855
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 41113
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 40718
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 40957
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 42699
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 45635
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 39858
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 40338
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 43383
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 42580
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 46366
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 48066
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 42630
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 44539
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 43300
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 40531
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 46104
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 41648
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 41606
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 45176
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 72301
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 46059
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 39944
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 44211
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 60925
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 47347
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 42091
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 44320
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 41811
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 46137
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 46430
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 45429
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 42871
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 42418
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 41820
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 46955
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 45722
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 61211
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 47714
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 58271
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 57372
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 41554
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 41563

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1